1.Methadone clinics management strategies in the context of COVID-19: International experiences 2.Chiến lược quản lý phòng khám methadone trong bối cảnh dịch COVID-19: Kinh nghiệm quốc tế LINK VIDEO HỘI THẢO: Hội thảo trực tuyến COVID-19 (08/07/2021)