Mạng lưới ITTC được thành lập nhằm phát triển và củng cố nguồn nhân lực, các tổ chức, hệ thống cung cấp dịch vụ dự phòng, điều trị và hỗ trợ phục hồi liên quan đến sử dụng chất gây nghiện. Đặt trụ sở tại các trường đại học và trung tâm nghiên cứu, ITTC vận dụng nhiều chiến lược để đẩy mạnh áp dụng các thực hành dựa trên bằng chứng khoa học và phù hợp với văn hóa. Văn phòng Điều phối mạng lưới ITTC và Hiệp hội Các trường Đại học Quốc tế về giảm cầu ma túy (ICUDDR) đã hợp nhất các ITTC thành một mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau.

Vai trò của Trung tâm Chuyển giao Công nghệ Quốc tế là gì?

Để hiện thực hóa tiến bộ khoa học trong dự phòng, điều trị và phục hồi liên quan đến sử dụng chất gây nghiện, ITTC phối hợp với lãnh đạo quốc gia và địa phương để thiết kế và triển khai các chiến lược hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương và tiêu chuẩn quốc tế trong giảm cầu ma túy. Mỗi quốc gia gặp những thách thức riêng về vấn đề sử dụng chất và cần nguồn lực khác nhau để giải quyết vấn đề. Do vậy, nỗ lực của mỗi ITTC cũng sẽ khác nhau để tăng cường và hỗ trợ giảm sử dụng chất tại từng quốc gia.

ITTC có thể đóng vai trò xây dựng chiến lược:
 • Tham gia phân tích và phát triển hệ thống,
 • Tiến hành đánh giá nhằm xác định các khoảng trống hoặc thiếu hụt,
 • Định hướng can thiệp để giải quyết các vấn đề ưu tiên
 • Tư vấn và làm việc với các nhà hoạch định chính sách ở địa phương và khu vực, và/hoặc
 • Thúc đẩy sự thay đổi ở nhiều cấp độ để đạt được các tiêu chuẩn quốc tế.
ITTC có thể đóng vai trò đầu mối:
 • Tập hợp các bên liên quan để thảo luận và phối hợp sử dụng nguồn lực,
 • Thúc đẩy các giải pháp đa phương và/hoặc
 • Xây dựng quan hệ hợp tác giữa các bên liên quan
ITTC có thể đóng vai trò giáo dục:
 • Giảng dạy, tổ chức đào tạo và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp,
 • Đào tạo kỹ năng cố vấn và hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc
 • Phát triển sản phẩm giáo dục
ITTC có thể đóng vai trò xây dựng năng lực:
 • Thúc đẩy phát triển tổ chức,
 • Hỗ trợ sự trưởng thành của các lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực và/hoặc
 • Tập trung vào cải tiến liên tục và phát triển bền vững.

Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tiến bộ về dự phòng, điều trị và phục hồi trong sử dụng chất và ứng dụng của những tiến bộ này trên thực tế lâm sàng. Chuyển giao công nghệ bao gồm chuyển kết quả nghiên cứu sang tài liệu thực hành (vd: chương trình giảng dạy, thuật toán, ứng dụng di động); nâng cao nhận thức về tiến bộ khoa học thông qua giảng dạy và đào tạo (vd: bài trình bày hội thảo trực tuyến và trực tiếp) và phổ biến kết quả (vd: gửi bản tin, thư điện tử, báo cáo); hỗ trợ các tổ chức áp dụng tiến bộ khoa học (vd: hỗ trợ thử nghiệm và đánh giá tính phù hợp của một tiến bộ khoa học trong bối cảnh cụ thể); và tạo điều kiện để triển khai đúng, đầy đủ và bền vững các can thiệp xuất phát từ nghiên cứu (vd: liên tục phát triển kỹ năng và hướng dẫn/giám sát, thay đổi chính sách và cách tổ chức).

Ý nghĩa của Mạng lưới là gì?

Việc tham gia mạng lưới tạo điều kiện để giải quyết các vấn đề chung trên phạm vi toàn cầu. Mạng lưới ITTC tạo điều kiện cho mỗi ITTC tiếp cận với nguồn lực quốc tế về chuyển giao công nghệ, khoa học triển khai và giảm cầu ma túy. Tất cả tài liệu do Mạng lưới phát triển đều được chia sẻ cho các thành viên, bao gồm các biểu mẫu đánh giá nhu cầu và thu thập dữ liệu, tài liệu và chương trình đào tạo, khóa học trực tuyến và hướng dẫn thực hành. Đặc trưng của Mạng lưới là hợp tác và thành viên hỗ trợ lẫn nhau thông qua thảo luận các bài học kinh nghiệm, thực hành có triển vọng và kiến thức khác. Văn phòng Điều phối Mạng lưới ITTC đóng vai trò lãnh đạo trong việc hỗ trợ điều phối, trao đổi và hợp tác giữa các ITTC.

Các hoạt động chung

Đào tạo

Nghiên cứu

Can thiệp

Tài liệu

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ITTC@ITTCnetwork.org

ITTCnetwork.org