NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC THUỐC METHADONE VÀ ĐIỀU TRỊ HIV (NVP/EFV) TRÊN BỆNH NHÂN NGHIỆN CHÍCH MA TÚY NHIỄM HIV BẰNG PHƯƠNG PHÁP DƯỢC ĐỘNG HỌC QUẦN THỂ

Mã số tài trợ: NIH R01DA040510

Ý tưởng của nghiên cứu ra đời trong bối cảnh các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân HIV cần một mô hình dược lý để dự đoán và xử trí tương tác thuốc giữa methadone và thuốc điều trị HIV (ART) nhóm ức chế men sao chép ngược không phải nucleoside (NNRTI). Các tương tác thuốc này thường làm cho tình trạng bệnh nhân không ổn định dẫn đến tăng sử dụng ma túy và các hành vi nguy cơ HIV. Mặc dù hội chứng cai chất dạng thuốc phiện (CDTP) do tương tác thuốc với nevirapine (NVP) và efavirenz (EFV), hai thuốc nhóm NNRTI phổ biến nhất trên thế giới, đã được mô tả, hiện không có nghiên cứu nào được thiết kế tốt về dược động học tương tác thuốc với NVP. Hiện chỉ có một nghiên cứu đối với EFV được thực hiện trên 12 người không nhiễm HIV và không điều trị methadone tình nguyện dùng 17 mg methadone tại thời điểm ban đầu và sau đó được theo dõi và dùng EFV trong 17 ngày.  Do vậy, dược động học của các tương tác này trên thực tế lâm sàng chưa được nghiên cứu.

Mục tiêu chung của Nghiên cứu tương tác thuốc methadone và thuốc điều trị HIV (NVP/EFV) trên bệnh nhân sử dụng ma túy nhiễm HIV (Methadone Antiretroviral Pharmacokinetics Study – MAPS) là xây dựng mô hình dược động học của methadone để cung cấp thông tin cho các bác sĩ lâm sàng. Nghiên cứu MAPS sử dụng phương pháp dược động học quần thể để mô tả tương tác thuốc giữa methadone và NVP/EFV.

Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu:

1. Sử dụng dược động học quần thể trong thực tế lâm sàng để đánh giá sự khác biệt của nồng độ methadone (ví dụ, diện tích dưới đường cong của nồng độ theo thời gian (AUC) và mối quan hệ giữa liều và độ thanh thải đường uống (CL/F) giữa bệnh nhân điều trị NVP hoặc EFV và bệnh nhân không điều trị NVP hoặc EFV.

2. Đánh giá sự ảnh hưởng của một số đa hình gen lên dược động học methadone và tương tác giữa methadone và NVP/EFV. Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2015 đến 2020 và triển khai tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay nghiên cứu đã kết thúc giai đoạn thu thập dữ liệu và đang trong giai đoạn phân tích số liệu, viết bài và xuất bản các bài báo trong nước và quốc tế.